Παράβλεψη περιήγησης
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Eργασιακό stress (osha.europa.eu)

  Ένας στους τρεις ευρωπαίους δηλώνει ότι πάσχει από εργασιακό άγχος. Το εργασιακό άγχος είναι η αντίδραση του ατόμου απέναντι στις υπερβολικές και χρόνια πιεστικές συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας του. Οι επιπτώσεις του εργασιακού άγχους αντανακλούν τόσο στη σωματική και ψυχική υγεία του εργαζ/νου, όσο και στην αποδοτικότητα της επιχείρησης.
  Σύμφωνα με το δυναμικό μοντέλο εργασιακού στρες του Cooper (1988), πηγές εργασιακού στρες είναι οι ενδογενείς εργασιακοί παράγοντες, ο εργασιακός ρόλος, οι διαπροσωπικές σχέσεις στην επιχείρηση, η δομή και το εργασιακό κλίμα, η σύγκρουση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και οι ευκαιρίες για εξέλιξη του εργαζ/νου στην επιχείρηση. Συμπτώματα του εργασιακού στρες στον εργαζόμενο είναι η υπέρταση, η δυσπεψία, οι ημικρανίες, η κατάθλιψη, το σύνδρομο του ευερέθιστου εντέρου, οι διαταραχές ύπνου. Για την επιχείρηση οι συνέπειες είναι ο υψηλός απουσιασμός, οι προβληματικές εργασιακές σχέσεις, τα εργατικά ατυχήματα και το ψυχρό κλίμα.
  Μέτρα προστασίας για εργαζόμενους και εργοδότες:
  Η εκτίμηση των κινδύνων για το άγχος περιλαμβάνει τις ίδιες βασικές αρχές και διαδικασίες που ισχύουν και για άλλους κινδύνους στον χώρο εργασίας: τον προσδιορισμό των κινδύνων, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη δράση που πρέπει να αναληφθεί, τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της εκτίμησης και την επανεξέταση ανά κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους είναι θεμελιώδους σημασίας για την επιτυχία.
  Στους παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος περιλαμβάνονται οι εξής:

  1. -O υπερβολικός φόρτος εργασίας ή η έκθεση σε φυσικούς κινδύνους.
  2.  -O έλεγχος που έχουν οι εργαζόμενοι στον τρόπο εκτέλεσης της εργασίας τους.
  3.  -Εάν οι εργαζόμενοι κατανοούν τον ρόλο τους.
  4. -Οι διαπροσωπικές σχέσεις, περιλαμβανομένων ζητημάτων όπως η παρενόχληση και η βία.
  5. -H στήριξη που παρέχεται από συναδέλφους και προϊσταμένους και η κατάρτιση που χρειάζονται οι εργαζόμενοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  6. Η «διαχείριση του άγχους» τείνει να επικεντρώνεται περισσότερο στα άτομα και όχι στις επιχειρήσεις. Όμως, το κλειδί για την πρόληψη του εργασιακού άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων βρίσκεται στην επιχείρηση και στη διαχείριση της εργασίας. Η πρόληψη των συνεπειών του εργασιακού άγχους είναι προτιμότερη από την αντιμετώπιση μετά την εμφάνισή τους.


  Μερικά αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχους είναι τα εξής:
  ⦁    -η παροχή επαρκούς χρόνου στους εργαζομένους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους
  ⦁    -η σαφής περιγραφή της εργασίας
  ⦁    -η ανταμοιβή της καλής επίδοσης των εργαζομένων
  ⦁    -η παροχή στους εργαζομένους της δυνατότητας να εκφράζουν παράπονα και η σοβαρή αντιμετώπισή τους
  ⦁    -η παροχή ελέγχου στους εργαζομένους επί της εργασίας τους
  ⦁    -η ελαχιστοποίηση των φυσικών κινδύνων
  ⦁    -η συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων που τους επηρεάζουν
  ⦁    -η ανταπόκριση του φόρτου εργασίας στις δυνατότητες και τους πόρους έκαστου εργαζομένου
  ⦁    -ο σχεδιασμός των καθηκόντων κατά τρόπο ώστε να παρέχει κίνητρα
  ⦁    -ο σαφής καθορισμός εργασιακών ρόλων και αρμοδιοτήτων
  ⦁    -η παροχή ευκαιριών για κοινωνική αλληλεπίδραση
  ⦁    -η αποφυγή αμφιβολιών σε θέματα εργασιακής ασφάλειας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Χημικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον (osha.europa.eu)

  Η οδηγία της ΕΕ για τους χημικούς παράγοντες ορίζει τα κύρια προληπτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι η εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών και διεργασιών ή η αντικατάστασή τους από άλλες λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, η εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας και η μείωση στο ελάχιστο της διάρκειας, της έντασης της έκθεσης και του αριθμού των εργαζομένων που υφίστανται ή που είναι πιθανό να υποστούν έκθεση. Συστήνονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής και, όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα μέσα, η εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Επαγγελματικές ασθένειες (osha.europa.eu)

  Η έννοια της επαγγελματικής ασθένειας χαρακτηρίζεται από τη σχέση της με ένα εθνικό σύστημα αναγνώρισης και αποζημίωσης. Κατά κανόνα, η αναγνώριση αυτή απαιτεί σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι η εργασία είναι η αιτία της ασθένειας ή ότι συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξή της. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ασθενειών καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
  Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις αποτελούν το συνηθέστερο πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία. Οι συνηθέστερα αναφερόμενες ασθένειες το 2005 ήταν η τενοντοελυτρίτιδα του χεριού και του καρπού, η επικονδυλίτιδα, το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, η απώλεια ακοής, το άσθμα και η δερματίτιδα εξ επαφής. 
  O Eθνικός Κατάλογος των Επαγγελματικών Ασθενειών, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Επ. Ασθενειών 2003/670/ΕΚ, περιλαμβάνει ασθένειες από χημικούς παράγοντες, ασθένειες του δέρματος, ασθένειες από εισπνοή ουσιών, λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα από βιολογικούς παράγοντες και ασθένειες από φυσικούς παράγοντες. Φυσικοί παράγοντες είναι η ακτινοβολία, ο θόρυβος, οι δονήσεις και τα μυοσκελετικά νοσήματα από συνεχή και επαναλαμβανόμενη εργασία.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Θόρυβος-Βαρηκοΐα (Οsha.europa.eu)

  O θόρυβος στο χώρο εργασίας αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα, το οποίο εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών τομέων. Η έκθεση σε υπερβολικό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει βλάβες στην ακοή. Η βλάβη, η οποία δημιουργείται με οποιουδήποτε βαθμού απώλεια της ακοής καλείται βαρηκοΐα. Ανάλογα με την εντόπιση της βλάβης, διακρίνεται σε βαρηκοΐα αγωγιμότητας και σε νευροαισθητήρια βαρηκοΐα. Η διάγνωση γίνεται κλινικά με το διαπασόν και με το ακουόγραμμα.
  Οι βλάβες στην ακοή που οφείλονται στο θόρυβο μπορεί να προκληθούν από μία και μόνο έκθεση σε παλμικό θόρυβο ή από την έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης για αρκετές ώρες κάθε εργάσιμη ημέρα για παρατεταμένο διάστημα. Στην ΕΕ-27 υπολογίζεται ότι 60 εκατομμύρια εργαζόμενοι -30% του εργατικού δυναμικού- εκτίθενται σε θόρυβο. Η έκθεση σε θόρυβο είναι συνήθης στους τομείς της γεωργίας, των ορυχείων, της μεταποίησης, των κατασκευών και των μεταφορών, στους οποίους πλήττεται πάνω από το 35% των εργαζομένων. Το υψηλότερο ποσοστό προβλημάτων ακοής καταγράφεται στους εργάτες. Οι εργαζόμενοι αυτοί αναλαμβάνουν θορυβώδεις εργασίες σε μηχανήματα.
  Οι άνδρες εκτίθενται σε θόρυβο στο χώρο εργασίας σε διπλάσια περίπου συχνότητα από ό,τι οι γυναίκες και αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής σε υπερδιπλάσια συχνότητα. Ωστόσο, οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο θόρυβος εξελίσσεται σε πρόβλημα. Ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων καταγράφεται στις ηλικιακές ομάδες 40-54 και 55-60 ετών. Οι επιπτώσεις του θορύβου δεν περιορίζονται στις ακουστικές βλάβες. Μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κόπωσης και του άγχους, διαταραχή του ύπνου, ακόμη και καρδιαγγειακές παθήσεις. Στους χώρους εργασίας, μία πολύ σημαντική πιθανή αρνητική επίπτωση είναι η κάλυψη προειδοποιητικών ήχων και η παρέμβαση στην επικοινωνία, που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων στην εργασία.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (osha.europa.eu)

  Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία (UV) είναι ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς κινδύνους στο περιβάλλον εργασίας. Η υπεριώδης ακτινοβολία είναι μία ηλεκτρομαγνητική, μη ιοντίζουσα ακτινοβολία. Η υπερέκθεση σε αυτήν μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα μάτια, το δέρμα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, μεταξύ των ασθενειών που μπορούν να αποδίδονται στην υπεριώδη ακτινοβολία ανήκουν πολλά περιστατικά μελανώματος, όπως και άλλων μορφών καρκίνου του δέρματος. 
  Ο κίνδυνος αφορά τους εργαζόμενους σε υπαίθριους χώρους που εκτίθενται σε φυσική υπεριώδη ακτινοβολία (ηλιακή), αλλά και τους εργαζόμενους σε εσωτερικούς χώρους που εκτίθενται σε ακτινοβολία από τεχνητές πηγές (εργασίες συγκόλλησης, στεγνώματος βαφών και χρωμάτων κ.λπ).

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Εργονομική χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόληψη εμφάνισης μυοσκελετικών νοσημάτων.
  H εργονομία έχει ως στόχο την προσαρμογή της εργασίας στον άνθρωπο, λαμβάνοντας υπόψιν τα ατομικά χαρακτηριστικά του. Στην περίπτωση των εργασιών γραφείου, οι εργονομικές παρεμβάσεις αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης μυοσκελετικών νοσημάτων στους χρήστες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).
  Μία και μοναδική στάση για τις εργασίες γραφείου ουσιαστικά δεν υπάρχει. Η ιδανική καθιστή θέση είναι στάση αφετηρίας, η οποία επιτρέπει στο χρήστη του Η/Υ να αλλάζει εύκολα και συχνά στάση. Εργονομικός είναι ο εξοπλισμός εκείνος, ο οποίος είναι ευέλικτος και παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να τον προσαρμόσει στα σωματομετρικά του χαρακτηριστικά.
  Οι ελάχιστες προδιαγραφές κατά την εργασία με Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης περιγράφονται αναλυτικά στο Π.Δ.398/84. 
  Μερικές ακόμη έξυπνες συμβουλές για τους χρήστες των Η/Υ είναι:
  ⦁    ο χρήστης να μην εξασκεί μεγάλη δύναμη κατά την πληκτρολόγηση.
  ⦁    να κάνει τακτικά διαλείμματα με επιτόπιες ασκήσεις ή/και βάδιση.
  ⦁    να χρησιμοποιεί λιγότερο τη μονάδα εισαγωγής στοιχείων (ποντίκι) σε σχέση με το πληκτρολόγιο.
  ⦁    να χρησιμοποιεί set τηλεφώνου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό σε χώρους με πολλά άτομα, συστήνεται να τοποθετεί το τηλέφωνο με το αντίθετο χέρι από αυτό που συνήθως χρησιμοποιεί.
  ⦁    
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!!! Η καλή φυσική κατάσταση με τακτική σωματική άσκηση, αποφυγή καπνίσματος και υγιεινή διατροφή αποτελούν παράγοντες που προστατεύουν τον οργανισμό από την εκδήλωση μυοσκελετικών νοσημάτων, αλλά και νοσηρών καταστάσεων γενικότερα.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Γιατί και πότε χρειάζεται Ιατρός Εργασίας?
  Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα. Ο ιατρός εργασίας είναι ο σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα υγιεινής της εργασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.1568/1985, 3850/2012), ο Ιατρός Εργασίας απασχολείται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους, καθώς και σε επιχειρήσεις όπου εκτελούνται εργασίες σχετικές με μόλυβδο, μονομερές βινυλοχλωρίδιο, βενζόλιο, αμίαντο, καρκινογόνες ουσίες και βιολογικούς παράγοντες, έστω αν απασχολείται ένας μόνο εργαζόμενος.
  Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας και παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων, όταν απαιτείται. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας τους και μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων, την οποία κοινοποιεί στον εργοδότη.
  Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας εξασφαλίζει την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, τη μείωση του απουσιασμού και την προαγωγή υγείας των εργαζομένων, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις.
  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Γιατί στον Ειδικό Ιατρό Εργασίας?
  Η εξειδικευμένη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Στην Ελλάδα, η Ιατρική της Εργασίας θεμελιώθηκε με τον 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων», με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Ιατρικής της Εργασίας ως μία ξεχωριστή Ιατρική Ειδικότητα (1986), για τη λήψη της οποίας ο χρόνος άσκησης ορίστηκε στα τέσσερα (4) χρόνια. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
  Η ξεχωριστή αυτή ειδικότητα περιλαμβάνει, εκτός από κλινική άσκηση 28 μηνών στην Παθολογία, Πνευμονολογία, Ορθοπαιδική, Δερματολογία, Ωτορινολαρυγγολογία και Οφθαλμολογία, 12 μήνες θεωρητική εκπαίδευση με διπλωματική εργασία και 8 μήνες πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών από Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στις επιχειρήσεις εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συνέπεια και αφοσίωση στο αντικείμενο της επαγγελματικής υγιεινής, με αποτέλεσμα να εμπεδώνεται κλίμα ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού εργασίας-εργοδότη-εργαζομένου.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
  Βασικές οδηγίες καλής πρακτικής για τη διακίνηση φορτίων www.ypakp.gr
  Η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων μπορεί να προκαλέσει:
  ⦁     Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) λόγω σταδιακής και σωρευτικής επιβάρυνσης του μυοσκελετικού συστήματος από τις συνεχείς δραστηριότητες ανύψωσης και διακίνησης, όπως για παράδειγμα οσφυαλγία.
  ⦁     Οξέα τραύματα όπως κοψίματα ή κατάγματα λόγω ατυχημάτων.
  ⦁    
  Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα τραυματισμού. Ειδικότερα για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα οι κακώσεις μπορούν να συμβούν όταν:
  ⦁    το φορτίο είναι πολύ βαρύ, πολύ ογκώδες, δύσκολο στο πιάσιμο, μη ισόρροπο ή ασταθές, δύσκολα προσβάσιμο ή έχει σχήμα ή μέγεθος που παρεμποδίζει το οπτικό πεδίο του εργαζομένου, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα ατυχήματος.
  ⦁    η εργασία είναι πολύ επίπονη, απαιτεί επίπονες στάσεις του σώματος ή κινήσεις ή και επαναλαμβανόμενο χειρισμό.
  ⦁    το περιβάλλον διαθέτει ανεπαρκή χώρο για τη ΧΔΦ, ανώμαλο, ασταθές ή ολισθηρό δάπεδο, υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό κρύο ή ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.
  ⦁     εργαζόμενος έχει έλλειψη εμπειρίας, εκπαίδευσης και εξοικείωσης με την εργασία, είναι μεγάλος σε ηλικία, έχει τέτοια σωματική διάπλαση και ικανότητες, όπως ύψος και δύναμη, που δεν επαρκούν ή έχει ιστορικό παθήσεων της ράχης.
  ⦁    
  Οι εργοδότες οφείλουν να προβαίνουν σε εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοί τους. Για μια αποτελεσματική εκτίμηση των κινδύνων μπορούν να ακολουθήσουν μερικά απλά βήματα, όπως η διερεύνηση κινδύνων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατυχήματα και η αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων μέτρων προφύλαξης.
  Τα ατυχήματα και η υποβάθμιση της υγείας μπορούν να προληφθούν με τον αποκλεισμό ή, έστω, με τη μείωση των κινδύνων από τη ΧΔΦ. Οι εργοδότες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, για παράδειγμα, εάν η ΧΔΦ μπορεί να αποφευχθεί με τη χρήση μηχανικού ή ηλεκτρικού εξοπλισμού διακίνησης. Εάν η ΧΔΦ δεν μπορεί να αποφευχθεί, τότε πρέπει να εξετασθεί η χρήση συσκευών υποστήριξης όπως οι ανυψωτήρες και οι τροχιοδρομικοί μεταφορείς (τρόλεϊ).
  Οργανωτικά μέτρα όπως η εκ περιτροπής εργασία και τα μεγαλύτερα διαλείμματα πρέπει να εξετάζονται μόνον εφόσον δεν είναι εφικτός ο αποκλεισμός ή η μείωση των κινδύνων. Εξίσου σημαντική είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με τους κινδύνους και τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις της ΧΔΦ στην υγεία, καθώς και η εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού και στις ορθές τεχνικές διακίνησης.
  Η αποκατάσταση και η επιστροφή των εργαζομένων με μυοσκελετικές παθήσεις στην εργασία πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής του χώρου εργασίας για τις μυοσκελετικές παθήσεις. Αυτό βελτιώνει την υγεία και ευεξία των εργαζομένων και αποτρέπει τη μείωση της παραγωγικότητας. Η συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας κατά την αντιμετώπιση των κινδύνων στο χώρο εργασίας. Πριν από την ανύψωση ενός φορτίου, πρέπει να τη σχεδιάσετε και να προετοιμαστείτε κατάλληλα.
  Βεβαιωθείτε ότι:
  ⦁    γνωρίζετε πού πάτε.
  ⦁    δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή που κινείστε.
  ⦁    κρατάτε καλά το φορτίο.
  ⦁    δεν γλιστρούν τα χέρια σας, το φορτίο, ούτε τυχόν λαβές.
  ⦁    αν σηκώνετε το φορτίο μαζί με κάποιον άλλο, πρέπει και οι δύο να γνωρίζετε τι κάνετε πριν ξεκινήσετε.
  ⦁    
  Κατά την ανύψωση ενός φορτίου:
  ⦁    τοποθετείτε τα πόδια σας γύρω από το φορτίο και το σώμα σας πάνω από αυτό (αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθήστε να φέρετε το σώμα σας όσο πιο κοντά γίνεται στο φορτίο).
  ⦁    κατά την ανύψωση χρησιμοποιείτε τους μύες των ποδιών.
  ⦁    κρατάτε ίσια τη ράχη σας.
  ⦁    φέρνετε το φορτίο όσο πιο κοντά γίνεται στο σώμα σας.
  ⦁    σηκώνετε και μεταφέρετε το φορτίο με τους βραχίονες τεντωμένους προς τα κάτω.
  ⦁    
  Είναι σημαντικό:
  ⦁    η ώθηση και η έλξη να γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο βάρος του σώματός σας.
  ⦁    να σκύβετε μπροστά όταν σπρώχνετε και πίσω όταν τραβάτε.
  ⦁    να έχετε καλό στήριγμα στο δάπεδο, ώστε να μπορείτε να σκύβετε μπροστά ή πίσω.
  ⦁    να αποφεύγετε να στρίβετε και να κάμπτετε τον κορμό σας
  ⦁    οι συσκευές διακίνησης να έχουν λαβές έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας για να ασκήσετε δύναμη, το δε ύψος της λαβής να βρίσκεται μεταξύ των ώμων και της μέσης ώστε να μπορείτε να σπρώχνετε ή να τραβάτε από μια σωστή και ουδέτερη θέση.
  ⦁    οι συσκευές διακίνησης να είναι καλά συντηρημένες.
  ⦁    τα δάπεδα να είναι σκληρά, ομαλά και καθαρά.

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Πρώτες Βοήθειες-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
  Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου 700.000 ανακοπές στην Ευρώπη. Η γνώση της τεχνικής της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης είναι ζωτική για κάθε άνθρωπο και μπορεί να σώσει ζωές στην εργασία και το σπίτι, αν εφαρμοστεί έγκαιρα.
  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.erc.edu 

  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Βιολογικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον (ΠΔ.186/1995)
  Βιολογικοί παράγοντες είναι οι μικροοργανισμοί, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων. Ενδεικτικός κατάλογος δραστηριοτήτων είναι οι εργασίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, οι εργασίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι εργασίες σε εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων και καθαρισμού λυμάτων και οι δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει επαφή με ζώα και στον τομέα της γεωργίας.
  Αν η εκτίμηση καταδεικνύει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ιατρού εργασίας και να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους.
  Διαβάστε περισσότερα
 • 01/06/2020 - Κυριακή Μιχαλοπούλου 0 Σχόλια
  Επαγγελματικό άσθμα
  Περίπου 20% των ασθενών με άσθμα έχουν άσθμα που επιδεινώνεται στην εργασία. Τα συμπτώματα του άσθματος μπορεί να εκδηλωθούν μέσα σε λίγες ώρες, αλλά και αρκετές εβδομάδες μετά την έναρξη της εργασίας. Κάποιοι ασθενείς θα εμφανίσουν για πρώτη φορά άσθμα στο χώρο εργασίας, ενώ σε κάποιους άλλους το προϋπάρχον άσθμα μπορεί να επιδεινώνεται από κάποιους παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. 
  Χαρακτηριστικό του επαγγελματικού άσθματος είναι ότι τα συμπτώματα βελτιώνονται τα Σαββατοκύριακα ή στις διακοπές, αλλά και σε κάθε περίπτωση που απομακρύνονται οι εργαζόμενοι από τον εργασιακό χώρο. Η πρόληψη του επαγγελματικού άσθματος είναι εφικτή με την αποφυγή των παραγόντων που προκαλούν την ευαισθητοποίηση, με τον καλό εξαερισμό των χώρων εργασίας, τη χρήση των ατομικών μέσων προστασίας και την κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.


  Διαβάστε περισσότερα
image-363317-39408-photo-8f14e.jpg

Kυριακή Δ. Μιχαλοπούλου
Ειδικός Ιατρός Εργασίας

Ιατρική Ερευνητική Τεχνολογία, Μεταπτυχιακό δίπλωμα Α.Π.Θ.

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.