Βιολογικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον (ΠΔ.186/1995)

Βιολογικοί παράγοντες είναι οι μικροοργανισμοί, οι κυτταροκαλλιέργειες και τα ενδοπαράσιτα που είναι δυνατόν να προκαλέσουν μόλυνση, αλλεργία ή τοξικότητα. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες, ο εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του μια γραπτή εκτίμηση των υφιστάμενων κατά την εργασία κινδύνων. Ενδεικτικός κατάλογος δραστηριοτήτων είναι οι εργασίες σε εγκαταστάσεις παραγωγής τροφίμων, οι εργασίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι εργασίες σε εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων και καθαρισμού λυμάτων και οι δραστηριότητες στις οποίες υπάρχει επαφή με ζώα και στον τομέα της γεωργίας.
Αν η εκτίμηση καταδεικνύει κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί υπηρεσίες ιατρού εργασίας και να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους.