Γιατί και πότε χρειάζεται Ιατρός Εργασίας?

Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει αντίστοιχα μέτρα. Ο ιατρός εργασίας είναι ο σύμβουλος του εργοδότη σε θέματα υγιεινής της εργασίας. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν.1568/1985, 3850/2012), ο Ιατρός Εργασίας απασχολείται σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 50 εργαζομένους, καθώς και σε επιχειρήσεις όπου εκτελούνται εργασίες σχετικές με μόλυβδο, μονομερές βινυλοχλωρίδιο, βενζόλιο, αμίαντο, καρκινογόνες ουσίες και βιολογικούς παράγοντες, έστω αν απασχολείται ένας μόνο εργαζόμενος.
Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας. Επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγείας και ασφάλειας και παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων, όταν απαιτείται. Για κάθε εργαζόμενο ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης τηρεί σχετικό ιατρικό φάκελο. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων σχετικό με τη θέση εργασίας τους, μετά την πρόσληψή τους ή την αλλαγή θέσης εργασίας τους και μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος. Εκτιμά την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων και εκδίδει βεβαίωση των παραπάνω εκτιμήσεων, την οποία κοινοποιεί στον εργοδότη.
Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας εξασφαλίζει την πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, τη μείωση του απουσιασμού και την προαγωγή υγείας των εργαζομένων, με οφέλη τόσο για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις.