Χημικοί κίνδυνοι στο εργασιακό περιβάλλον (osha.europa.eu)

Η οδηγία της ΕΕ για τους χημικούς παράγοντες ορίζει τα κύρια προληπτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις. Αυτά είναι η εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών και διεργασιών ή η αντικατάστασή τους από άλλες λιγότερο επικίνδυνες ουσίες, η εφαρμογή μέτρων συλλογικής προστασίας και η μείωση στο ελάχιστο της διάρκειας, της έντασης της έκθεσης και του αριθμού των εργαζομένων που υφίστανται ή που είναι πιθανό να υποστούν έκθεση. Συστήνονται κατάλληλα μέτρα υγιεινής και, όταν η έκθεση δεν είναι δυνατόν να αποφευχθεί με άλλα μέσα, η εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας.