Γιατί στον Ειδικό Ιατρό Εργασίας?

Η εξειδικευμένη παροχή των ιατρικών υπηρεσιών εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες. Στην Ελλάδα, η Ιατρική της Εργασίας θεμελιώθηκε με τον 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων», με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Ιατρικής της Εργασίας ως μία ξεχωριστή Ιατρική Ειδικότητα (1986), για τη λήψη της οποίας ο χρόνος άσκησης ορίστηκε στα τέσσερα (4) χρόνια. Ο ιατρός εργασίας πρέπει να διαθέτει εκτός από την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και την Ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
Η ξεχωριστή αυτή ειδικότητα περιλαμβάνει, εκτός από κλινική άσκηση 28 μηνών στην Παθολογία, Πνευμονολογία, Ορθοπαιδική, Δερματολογία, Ωτορινολαρυγγολογία και Οφθαλμολογία, 12 μήνες θεωρητική εκπαίδευση με διπλωματική εργασία και 8 μήνες πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η παροχή υπηρεσιών από Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας στις επιχειρήσεις εξασφαλίζει πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, συνέπεια και αφοσίωση στο αντικείμενο της επαγγελματικής υγιεινής, με αποτέλεσμα να εμπεδώνεται κλίμα ασφάλειας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού εργασίας-εργοδότη-εργαζομένου.