Επαγγελματικές ασθένειες (osha.europa.eu)

Η έννοια της επαγγελματικής ασθένειας χαρακτηρίζεται από τη σχέση της με ένα εθνικό σύστημα αναγνώρισης και αποζημίωσης. Κατά κανόνα, η αναγνώριση αυτή απαιτεί σαφή αποδεικτικά στοιχεία ότι η εργασία είναι η αιτία της ασθένειας ή ότι συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξή της. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός ασθενειών καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις αποτελούν το συνηθέστερο πρόβλημα που σχετίζεται με την εργασία. Οι συνηθέστερα αναφερόμενες ασθένειες το 2005 ήταν η τενοντοελυτρίτιδα του χεριού και του καρπού, η επικονδυλίτιδα, το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα, η απώλεια ακοής, το άσθμα και η δερματίτιδα εξ επαφής. 
O Eθνικός Κατάλογος των Επαγγελματικών Ασθενειών, σύμφωνα με το παράρτημα Ι του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Επ. Ασθενειών 2003/670/ΕΚ, περιλαμβάνει ασθένειες από χημικούς παράγοντες, ασθένειες του δέρματος, ασθένειες από εισπνοή ουσιών, λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα από βιολογικούς παράγοντες και ασθένειες από φυσικούς παράγοντες. Φυσικοί παράγοντες είναι η ακτινοβολία, ο θόρυβος, οι δονήσεις και τα μυοσκελετικά νοσήματα από συνεχή και επαναλαμβανόμενη εργασία.